BIDANG KUASA MAHKAMAH

Bidangkuasa Mal
 • Pertunangan, perkahwinan, ruju’, perceraian, pembubaran perkahwinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri.
 • Apa-apa pelupusan atau tuntutan  harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang tersebut di atas.
 • Nafkah orang-orang tanggungan, kesahtarafan, atau penjagaan atau jagaan kanak-kanak.
 • Pembahagian atau tuntutan harta sepencarian
 • Wasiat atau alang semasa marad al-maut simati Islam
 • Alang semasa hidup (hibah), atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan wang atau nilaian wang oleh seseorang Islam
 • Wakaf atau nazar dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya
 • Pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tak berwasiat atau perlantikan wasi dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.
 • Penentuan orang-orang yang berhak kepada bahagian harta pusaka   seseorang simati yang beragama Islam atau bahagian-bahagian yang   kepadanya masing-masing orang itu berhak dan perkara-perkara yang   berkaitan dengannya
 • Pengisytiharan bahawa seseorang yang telah mati itu ialah seorang Islam   atau sebaliknya pada masa kematiannya.
 • Pendaftaran dan pengambilan anak angkat dan perkara-perkara yang   berkaitan dengannya.
 • Perkara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidangkuasa diberikan   oleh mana-mana undang-undang bertulis.